תקנון לימודי מוסמך בחוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית  אוגוסט 2023

תקנון זה מגדיר את הכללים ודרכי הפעולה הנדרשים במסגרת לימודי התואר השני (תואר M.Sc.) בחוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית, הפקולטה למדעי הטבע, אוניברסיטת חיפה. תקנון זה מחייב את המועמדים, התלמידים, המנחים, מזכירת החוג וועדת המאסטר החוגית והוא נכתב לאחר התייעצות עם הרשות ללימודים מתקדמים באוניברסיטת חיפה אשר מאפשרת לחוגים לקבוע תקנונים פנימיים בתנאי שאינם מנוגדים לתקנון הרשות ללימודים מתקדמים. תקנון זה יהיה בתוקף כל עוד לא הוחלף בתקנון חדש יותר.

תנאיי קבלה ללימודי מוסמך בחוג:
ממוצע 83 לפחות בתואר בוגר במדעי החיים מאוניברסיטה או מכללה מוכרים בארץ או בחו"ל. הגשת תיק מועמד וראיון אישי. לגבי תנאי קבלה למסלול ביואינפורמטיקה יש לעיין בשנתון. לגבי תנאי קבלה למסלול הישיר לדוקטורט יש לעיין בתקנון לימודי הדוקטורט בחוג.

שלבי הגשת מועמדות:
א. התקשרות עם מנחה.
 על המועמדים לקבל הסכמה של חבר.ת סגל בחוג להנחות אותם. מנחה ראשי יכול להיות חבר סגל אקדמי בכיר מהחוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית בקמפוס חיפה או מהחוג לביולוגיה וסביבה בקמפוס אורנים בלבד. אמריטוס של החוג יוכל להיות מנחה ראשי באישור ועדת המסטר.
ב. העברת תיק מועמדות מלא
לוועדת המאסטר החוגית, דרך מזכירות החוג במייל. התיק יכלול: 
1. קו"ח עדכניים.
2. אסמכתאות על לימודי הבוגר (סריקה של תעודת בוגר (B.Sc.) ותדפיס קורסים וציונים, שניהם מקור/נאמן למקור, כלומר חתום ע"י המוסד), וכל תעודה רלוונטית נוספת, למשל: הוראה, ניסיון מקצועי וכדומה.
3. שתי המלצות מאנשי אקדמיה.  
4. המלצת מנחה.ים הכוללת את נושא עבודת המחקר העתידית, אופן ביצוע המחקר (אם יש כמה מנחים יש לציין כיצד יתחלק המחקר בין המעבדות השונות), וכל מידע רלוונטי שמוצאים לנכון להעביר לוועדה (במידה ומדובר בהנחייה משותפת, על שני המנחים לחתום על המכתב). באם יש דרישה להשלמות קורסים, יש לציין זאת בסוף מכתב ההמלצה כסעיף נפרד. בנוסף, במכתב ההמלצה יש לכלול התחייבות לתשלום מלגת הקיום 
5. הצהרת כוונות: המועמד יכתוב מכתב קצר (עד עמוד) בו יספר מעט על עצמו, יפרט את נושא המחקר וחשיבותו, שיטות המחקר, כמו גם מניעים ושאיפות להשתלבות במחקר ובלימודים בחוג וככל האפשר שאיפות לעתיד. בתחתית העמוד יש לצרף אישור מנחה.ים (משפט אישור וחתימה של המנחה). במידה ומדובר בהנחייה משותפת, שני המנחים יהיו חתומים על המכתב על מנת לוודא שיש תיאום ביניהם.

מלגת מחקר :
על המנחה הראשי להתחייב להשלמת מלגת קיום בסך 1500 ₪ לחודש לפחות (בנוסף לתשלום המתקבל מהרשות ללימודים מתקדמים) במהלך שנתיים לפחות, במידה והתלמידים יתחייבו להקדשת זמן מלא למחקר.
כמו כן, על המנחה להתחייב לממן את עלויות המחקר עצמו.

ג. רישום ללימודי תואר שני בחוג. הרישום יתבצע לפני תחילת הסמסטר (סתיו-סמסטר א או אביב-סמסטר ב).

ד. פגישה עם ועדת קבלה.

חריגים לתנאיי הקבלה:
מועמדים המגיעים מתחומים אחרים או שממוצע הציונים שלהם לא עומד בדרישות הקבלה לחוג, יוכלו לפנות לוועדת המסטר החוגית לבדיקת אפשרויות הקבלה:
1. מועמדים בוגרי מדעי החיים, בעלי ממוצע 80-83 יוכלו להתקבל "על תנאי" באישור יו"ר ועדת המסטר החוגית. תלמידים שהתקבלו באופן זה, יידרשו לעמוד בממוצע 80 עד תום שנה א' ללימודיהם כתנאי מעבר לשנה ב', ונדרשים במהלך שנה זו ללמוד לפחות מחצית מקורסי הבחירה והחובה של מסלול הלימודים.
2. בוגרי תחומים אחרים ממדעי החיים, בעלי תואר B.A. בממוצע 83 ומעלה, או בעלי תואר B.Sc. בממוצע 80 ומעלה, שקיבלו הסכמת מנחה להנחותם בתזה, יוכלו בהמלצתו להתקבל ללימודי תואר שני תוך השלמת רקע חסר עד היקף של 16 שש"ס מהתואר הראשון בביולוגיה, במקביל ללימודי התואר השני. בעלי תואר B.Sc. בממוצע 80-83 יתקבלו גם הם "על תנאי" באישור יו"ר ועדת המסטר החוגית. תלמידים שהתקבלו באופן זה, יידרשו לעמוד בממוצע 80 עד תום שנה א' ללימודיהם כתנאי מעבר לשנה ב', ונדרשים במהלך שנה זו ללמוד לפחות מחצית מקורסי הבחירה והחובה של מסלול הלימודים.
3. בוגרים אחרים, שאינם עומדים בקריטריונים לעיל, אך בעלי ממוצע 76 ומעלה, יחויבו בלימודי השלמה, כפי שייקבעו ע"י ועדת המסטר ובהתאם להמלצות המנחה. מועמדים אלה ידרשו להשלים קורסים בהיקף של כ-20 שש"ס, אותם ישלימו במהלך שנה, תוך השגת ממוצע 83 לפחות, כתנאי מקדים להגשת מועמדות לתואר שני.

שפת הלימודים:
החוג יקיים הוראה בעברית ובאנגלית. שליטה באנגלית ברמה מתאימה ללימודים מתקדמים היא הכרחית. הסמינר החוגי יינתן באנגלית. יתר  הקורסים יינתנו באנגלית או בעברית לפי החלטת המרצה. במידה ובקורס נוכח סטודנט שאינו דובר עברית, ההוראה בקורס תתקיים באנגלית. הצעת תזה ועבודת המחקר (תזה) תכתב בשפה האנגלית. הצגת המחקר בסיום התואר במסגרת קורס "פורום לתלמידי מחקר" תינתן בשפה העברית או האנגלית אך המצגת תכתב בכל מקרה בשפה האנגלית.

מבנה הלימודים:
הלימודים בחוג הם במסלול א׳ בלבד, הכולל כתיבת עבודת גמר מחקרית (תזה). משך הלימודים, כולל הגשת עבודת הגמר המחקרית, הוא שנתיים. היקף הלימודים 36 שעות שבועיות סמסטריאליות (שש"ס). במקרים חריגים, ולאחר אישורה של הוועדה החוגית לתואר שני, ניתן יהיה לקבל הארכה מוגבלת בזמן של עד שנה אחת לסיום התזה. החל משנה"ל תשפ"ד התלמידים ישלימו קורסי חובה  בהיקף 16 שעות שבועיות סמסטריאליות, קורסי בחירה בהיקף 12 שעות שבועיות סמסטריאליות וכן ביצוע מחקר וכתיבת עבודת מחקר -תזה בהיקף 8 שעות שבועיות סמסטריאליות. התלמידים יציגו הצעת המחקר ועבודת הגמר במסגרת הפורום החוגי.
בנוסף, יידרשו התלמידים בהשתלמויות ללא קרדיט (ראו להלן). תכנית הלימודים לכל תלמיד תאושר על ידי המנחה לתזה והועדה
החוגית. 

תשפד טבלת קורסים חובה + בחירה

קורסים/ השתלמויות ללא קרדיט (חובת השתתפות):

סמינר מחלקתי: הסמינר המחלקתי הינו במה שבה חוקרים שונים, בעיקר מחוץ לחוג, מציגים את מחקריהם העדכניים. החוג רואה חשיבות רבה להשתתפותם של כל תלמידיו בסמינר המחלקתי . שמיעת הרצאות, הצגת שאלות והעלאת רעיונות בסיומה של ההרצאה תורמים רבות הן למרצה והן לפיתוח חשיבה מדעית יוצרת וביקורתית בקרב התלמידים. התלמידים יהיו זכאי לציון "השלים" על סמך נוכחות בקורס (חובת נוכחות ב-40 מפגשים במהלך התואר). יש להקפיד למלא דו"ח נוכחות בכל מפגש. במידה והסמינרים לא יועברו בזום, סטודנטים שמבצעים את מחקרם בקמפוס אחר מזה של אוניברסיטת חיפה, ידרשו לנוכחות של לפחות 50% בסמינרים של החוג (לפחות 20 סמינרים). את הנוכחות בשאר הסמינרים ניתן יהיה להשלים ע"י השתתפות בסמינרים מקבילים במוסד אקדמי מוכר אחר (לדוגמה אורנים או תל חי), ובתנאי שיתקבל במזכירות החוג אישור השתתפות חתום ע"י אחראי הסמינרים במוסד הרלוונטי.

בטיחות במעבדה: יש להשלים את ההשתלמות בתחילת כל שנה במהלך התואר.

הסמכה למחקר בבעלי חיים: יש להשלים את ההשתלמות בתחילת שנת הלימודים הראשונה לתואר. מיועד לתלמידים אשר עבודתם כוללת מחקר בבעלי חיים.

הכרה בקורסים מחוץ לחוג:
ניתן להגיש בקשה להכרה בקורסים (הכרה בשעות וציון) שניתנו מחוץ לחוג. הכוונה היא הן לקורסים עודפים מהתואר הראשון (בתנאי שמתאימים לדרישות תואר שני בחוג), והן לקורסים שיילקחו במהלך לימודי התואר השני.

יש להעביר לוועדה באמצעות המזכירות בקשה מלאה הכוללת: (א) פניית תלמיד, (ב) המלצת מנחה המדגישה את החשיבות למחקר, (ג) סילבוס מפורט הכולל: שם המרצה, נושאים, שעות, נק"ז, סוג הקורס ורמתו (ניתן לקבל קרדיט רק על קורסים המוגדרים לתארים מתקדמים), (ד) אישור קורסים עודפים (כשמדובר בקורסים מתואר ראשון).

ניתן לקבל הכרה בקורסים בהיקף של עד 6 שש"ס. ניתן לקבל הכרה חריגה בקורס כמותי (עיבוד אותות, למידת מכונה, תכנות) נוסף, הניתן על ידי חוגים אחרים בפקולטה.

ההכרה בקורסים באישור ועדת המסטר החוגית תיכנס לתוקף רק לאחר אישור הרשות ללימודים מתקדמים.

תנאי מעבר:
– ציון מעבר בקורסים הוא 66.
– תלמידים שנכשלו בקורס חובה, יצטרכו לחזור עליו בשנה העוקבת. במידה ויכשלו שוב לא יוכלו להמשיך את לימודיהם בחוג.
– תלמידים שנכשלו בשני קורסי חובה או יותר, לא יוכלו להמשיך את לימודיהם בחוג. במקרה כזה, לא ניתן יהיה לחזור על הקורסים.
– תנאי מעבר משנה א׳ לשנה ב׳ ממוצע 76.
– הגשת דו"ח התקדמות קצר (כחצי עמוד) החתום על ידי המנחה לוועדת המסטר החוגית דרך מזכירות החוג בסוף כל סמסטר ובתחילת השנה האקדמית.

הצעת מחקר:
התלמידים יגישו הצעת מחקר בתום השנה הראשונה ללימודיהם. הנחיות מלאות בנוגע לכך מפורטות באתר החוג. שפת הכתיבה של ההצעה היא אנגלית. יו"ר ועדת המסטר יוכל לאשר הגשת הצעה בשפה העברית לאחר הגשת בקשה מנומקת של התלמיד ואישור המנחה. התלמידים יציג את ההצעה בפורום תלמידי מחקר.

עבודת מחקר (תזה):
התלמידים יגישו את עבודת המחקר (תזה) בתום שנתיים ללימודיהם. ישנן שתי אפשרויות הגשה: מונוגרפיה או מאמר. על התלמיד לקבל אישור המנחי/ים להגשת העבודה טרם פנייה לרשות ללימודים מתקדמים לבדיקה צורנית. הנחיות מלאות לכתיבת תזה ואופן ההגשה מפורטות באתר החוג ובאתר הרשות ללימודים מתקדמים. העבודה הכתובה תוגש לשיפוט של שני שופטים (גם אם יש שני מנחים) – לפחות אחד מהם מחוץ לחוג. הרכב השופטים יאושר על ידי הוועדה החוגית.
שפת הכתיבה היא אנגלית. יו"ר ועדת המסטר יוכל לאשר הגשת הצעה בשפה העברית לאחר הגשת בקשה מנומקת של התלמיד ואישור המנחה. התלמידים יציגו את תוצאות המחקר במסגרת פורום תלמידי מחקר.

בחינת הגנה על התזה:
לאחר סיום הליך השיפוט, התלמידים יידרשו לעמוד בבחינת הגנה על התזה.
תאריך לבחינה יתואם ע"י המנחה.ים מול התלמידים והשופטים והם יעדכנו את מזכירות החוג. בבחינה ינכחו המנחה.ים והשופטים הנוספים, והם יקבעו את הציון לבחינה.

הליך גמר:
לאחר סיום החובות (קורסים, נוכחות בסמינר ובפורום, הצגה בפורום של הצעת המחקר ושל תוצאות העבודה, שיפוט עבודת המחקר ובחינת הגנה על התזה), מזכירות החוג תעביר לתלמידים טופס "סיכום לימודים בחוג" לחתימה וכן הנחיות מסודרות לטיפול. הטופס יעבור לאישור יו"ר הועדה החוגית ללימודי מסטר ולאחר מכן לאישור הרשות ללימודים מתקדמים. התלמידים יקבלו אישור זכאות כשבועיים מתום "סגירת התואר". הליך גמר שיבוצע עד 1.3 כל שנה יאפשר לתלמידים להיכנס לרשימת מוסמכי אותו מחזור.

ציון סופי:
– ציוני הקורסים: 30%
– עבודת התזה: 50%
– בחינת גמר בע״פ (הגנה על התזה): 20%

הערות:
– התקנון החוגי משלים את הכתוב בשנתון החוג המתפרסם כל שנה. יש לשים לב, השנתון הקובע לכל תלמיד הוא השנתון בו הוא התקבל והוא תקף לכל מהלך לימודיו.
– המידע הרשום בתקנון ובשנתון החוגיים מסתמך על, ומשלים את תקנון האוניברסיטה והרשות ללימודים מתקדמים. שימו לב, שהחוג מחמיר בנושאים מסויימים. באחריות התלמידים לעיין בתקנון תואר שני באתר הרשות ללימודים מתקדמים.
– בכל עניין אחר, דוגמת חופשות והפסקות לימודים, חידוש לימודים, קניין רוחני, וכו', יש לעיין בתקנון לימודי תואר שני הנמצא באתר הרשות ללימודים מתקדמים.20