הנחיות לכתיבת הצעת מחקר מעודכן יולי 2022 

על הסטודנטים להגיש הצעת מחקר לא יאוחר מתום השנה הראשונה ללימודיהם. הצעת המחקר תוגש למזכירות החוג במייל, לאחר שאושרה על ידי המנחה/ים, ותישלח להערכה על ידי בוחן/ת בנוסף למנחה.

מבנה הצעת המחקר:

הצעת המחקר תיכתב באנגלית ואורכה לא יעלה על 10 עמודים (רווח כפול, גודל פונט מינימלי 11, לא כולל ביבליוגרפיה ולוח זמנים). מספר המקורות הספרותיים לא יעלה על 20,  ויתמקד במאמרים הקשורים ישירות לנושא המחקר. ההצעה תכתב בצורה ברורה ובהירה, תוך הימנעות, ככל האפשר, משימוש במונחים הספציפיים לתחום המחקר (ז'רגון).

הצעת המחקר תכלול:

כותרת: בראש העמוד הראשון של הצעת המחקר, יופיעו הפרטים הבאים: שם, מספר סטודנט/תעודת זהות, שם המנחה וחתימתו המאשרת את ההגשה, כותרת ההצעה באנגלית ובעברית, ההצהרה: "מוגש כהצעת מחקר לתואר MSc בחוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית", תאריך ההגשה.

מבוא: מטרת חלק זה היא להציג את הרקע המדעי הרלוונטי המהווה בסיס לשאלות ושיטות המחקר המוצגות בהצעה. כתיבת המבוא צריכה להיות ביקורתית ומהימנה.  המבוא לא יהווה יותר ממחצית אורך ההצעה. ציטוטים במהלך הכתיבה יהיו בפורמט מספרים (לדוגמה: [13]), או לפי שמות המשפחה של הכותבים כאשר יש רק כותב אחד או שניים:  (Shoham and Zelikovich, 2018)או בעזרת et al  עבור מספר כותבים גדול משניים,  כנהוג בכתבי עת מדעיים (Shoham et al., 2020).

שאלות, היפותזה ומטרות: בחלק זה, הסטודנט/ית צריכים להגדיר בצורה ברורה את שאלות המחקר ומטרותיו. יש להימנע מעיסוק בשיטות המחקר, ולהתמקד במטרות הביולוגיות של המחקר. יש לנסח היפותזת מחקר ברורה. ניתן לנסח תחזיות ספציפיות.

תכנית הניסוי, חומרים ושיטות: חלק זה יתאר את הניסויים שיבוצעו כדי להשיג את מטרות המחקר שתוארו לעיל. בניסויים הדורשים אישור של ועדת האתיקה (מחקר בבני אדם ובחיות) – יש לכתוב את סטטוס האישור (הוגש, הוגש מחדש, אושר).יש לכלול תיאור קצר של תכנית הניסויים, ולכלול את השיטות והחומרים הדרושים. השיטות צריכות להיות מתוארות בקצרה ולהתאים לסוג המחקר. יש להתמקד במבנה הניסוי (כולל ביקורות ותכנית מחקר חלופית למקרה בו הניסוי יכשל), ולא ליצור רשימה של כל החומרים והמכשירים שישמשו את הסטודנט בכל ניסוי. אם יש תוצאות ראשוניות התומכות בחלק מהמטרות, יש להראות אותן בסעיף נפרד בסוף פרק השיטות. הצגת תוצאות ראשוניות בהצעת המחקר אינה חובה ויש להגיש את ההצעה תוך שנה מתחילת התואר, גם אם אין עדיין תוצאות ראשוניות. תוצאות ראשוניות יכללו  תיאור קצר של התוצאות הראשוניות, כולל גרפים ואיורים התומכים בתוצאות (כל איור צריך להיות מלווה במקרא קצר המסביר אותו).

חשיבות המחקר: תארו כיצד מחקר זה ותוצאותיו יתרמו לתחום המחקר בפרט ולביולוגיה בכלל. הימנעו מהכללה, והסבירו (בקצרה) את החשיבות הספציפית של מטרות המחקר.

לוח זמנים: יש לצרף תרשים גאנט (Gantt chart) המפרט את מהלך המחקר המתוכנן (כולל כתיבת התזה).

הנחיות לכתיבת תזה מעודכן יולי 2022

ישנן שתי אפשרויות הגשה: מונוגרפיה או מאמר אקדמי. תזה במבנה מאמר אקדמי תוגש בשפה האנגלית בלבד. תזה במבנה מונוגרפיה תוגש באנגלית, ובמקרים מיוחדים ניתן לבקש הגשה בעברית מוועדת המסטר החוגית. להלן הנחיות לכתיבת התזה בשני האופנים. להנחיות מפורטות של המבנה הצורני של התזה נא לפנות לאתר הרשות ללימודים מתקדמים. הנחיות להגשת תזה + מבנה התזה אתר הרשות ללימודים מתקדמים

הגשת תזה במבנה מונוגרפיה (באנגלית):

 1. שער חיצוני
 2. שער פנימי
 3. תודות
 4. תוכן העניינים
 5. תקציר
 6. רשימת טבלאות
 7. רשימת איורים
 8. רשימת קיצורים
 9. גוף העבודה: מבוא, היפותזה ומטרות המחקר, שיטות, תוצאות, דיון וביבליוגרפיה
 10. נספחים
 11. תקציר בעברית
 12. שער פנימי בעברית
 13. שער חיצוני בעברית

הערות:

 1. התקציר יהיה כתוב הן בעברית והן באנגלית, ויכלול: רקע והיפותזה, שיטות מרכזיות, תמצית התוצאות, דיון וחשיבות המחקר. אורכם של שני התקצירים (עברית ואנגלית) לא יעלה על שני עמודים.
 2. היפותזה צריכה לכלול את הרעיון העומד מאחורי העבודה ושאלות המחקר.
 3. תיאור השיטות צריך להיות מפורט, כך שניתן יהיה לחזור על עבודת המחקר.
 4. התוצאות יוצגו בפירוט ובאופן מובנה, תוך שילוב גרפים ואיורים, באופן שיאפשר חזרה על המחקר. טבלאות, גרפים ואיורים ישולבו בטקסט במיקום המתאים. התוצאות יוצגו לאחר אנליזה סטטיסטית, והמובהקות הסטטיסטית תצוין באופן ברור.
 5. הממצאים יהוו בסיס לדיון תוך התייחסות לידע המדעי בתחום. בדיון תודגש חשיבות המחקר ותרומתו לתחום המחקר. כאשר יתאפשר, יוצגו תכניות לעתיד.

הגשת תזה במבנה מאמר אקדמי:

 1. מבנה זה מהווה חלופה למבנה הרגיל המתואר לעיל. המנחה יחליט באיזה מבנה להשתמש. מטרת מבנה זה היא לארגן את התזה באופן שיקצר את התהליך של כתיבת מאמר המבוסס על המחקר המוצג בתזה. הדרישות הכלליות מבחינת היקף הכתיבה, התוצאות, השיטות והמבנה הצורני (כגון שערים וכו') שיוצגו בה יישארו כפי שתואר בדרישות לתזה במבנה מונוגרפיה.
 2. ההבדל העיקרי במבנה תזה זו הוא, שגוף התזה (מבוא/שיטות/תוצאות/דיון) יהיה במבנה של כתב עת מדעי ידוע, ויהיה תואם ל"הנחיות לכותבי מאמר" של כתב העת (על כתב העת להיות מאושר ע"י ועדת המסטר). כל מידע נוסף על שיטות ותוצאות של עבודה שנערכה במהלך התואר, ואינם חלק מגוף ה"מאמר" יפורט כחלק מהנספחים. האיורים והטבלאות יופיעו במקום המתאים בתוך גוף הטקסט, גם אם ההנחיות של כתב העת הנבחר מורות למקם אותם בסוף הקובץ.
 3. על המאמר, עליו מבוססת התזה, להיות בעיקרו תוצר העבודה של הסטודנט/ית המגישים את התזה.
 4. המבוא וסקירת הספרות יהיו בהיקף מקביל לזה של מאמר בכתב העת. במקרים מסוימים, בהתאם להחלטת המנחה, יצורף לעבודה נספח המכיל סקר ספרות המבהיר את הרקע ו/או השיטות הרלוונטיות לעבודה.
 5. ציטוטים של ספרות מדעית יוצגו לפי הפורמט של כתב העת הנבחר.
 6. על כתב העת, שיבחר כבסיס למבנה התזה, להיות ידוע בתחום המחקר. מבנה המאמר בכתב העת הנבחר צריך להיות של מאמר מחקר מלא (article או מבנה מקביל), ולא מאמר review או short communications.

 

מדרג ציונים:

88 ומעלה – המחקר יסודי ומקיף. הסטודנט מועמד מתאים ללימודי דוקטורט.
90 ומעלה – מחקר מעולה שתורם באופן משמעותי לתחום המחקר.
96 ומעלה – עבודת המחקר התפרסמה או מתאימה לפרסום בכתב עת ברמה גבוהה.