תואר שני – הצעת מחקר ותזה

הצעת מחקר

הצעת המחקר תוגש למזכירות החוג בשני עותקים מודפסים (לא כרוכים) וכן בעותק אלקטרוני.

בראש העמוד הראשון של הצעת המחקר, יופיעו הפרטים הבאים:

שם, מספר סטודנט/תעודת זהות, שם המנחה וחתימתו המאשרת את ההגשה, כותרת ההצעה באנגלית ובעברית, ההצהרה: "מוגש כהצעת מחקר לתואר MSc בחוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית", תאריך ההגשה.

מבנה הצעת המחקר:

הצעת המחקר תכתב באנגלית וארכה לא יעלה על 10 עמודים (רווח כפול, גודל פונט מינימלי 11, לא כולל ביבליוגרפיה). מספר הרפרנסים לא יעלה על 20, ויתמקד במאמרים הקשורים ישירות לנושא המחקר. ההצעה תכתב בצורה ברורה ובהירה, תוך המנעות משימוש במונחים הספציפיים לתחום המחקר.

הצעת המחקר תכלול:

מבוא: מטרת חלק זה היא להציג את הרקע המדעי הרלוונטי המהווה בסיס לשאלות ושיטות המחקר המוצגות בהצעה. כתיבת המבוא צריכה להיות ביקורתית ומהימנה. באופן כללי, המבוא יכיל לא יותר ממחצית ההצעה. ציטוטים במהלך הכתיבה יהיו בפורמט מספרים (לדוגמה: [13]), או לפי שמות המשפחה של הכותבים כאשר יש רק כותב אחד או שניים (Shoham and Zelikovich, 2018), או בעזרת et al כנהוג בכתבי עת מדעיים (Shoham et al., 2020).

היפותזה ומטרות: בחלק זה, הסטודנט צריך להגדיר בצורה ברורה את שאלות המחקר ומטרותיו. יש להמנע מעיסוק בשיטות המחקר, ולהתמקד במטרות הביולוגיות של המחקר.

תוצאות ראשוניות: תאור קצר של התוצאות הראשוניות, כולל גרפים ואיורים התומכים בתוצאות (כל איור צריך להיות מלווה במקרא קצר המסביר אותו).

תכנית הניסוי: חלק זה יתאר את הניסויים שיבוצעו כדי להשיג את מטרות המחקר שתוארו לעיל. יש לכלול תאור קצר של תכנית הניסויים, ולכלול את השיטות והחומרים הדרושים. יש להתמקד במבנה הניסוי (כולל ביקורות ותכנית מחקר חלופית למקרה בו הניסוי יכשל), ולא ליצור רשימה של כל החומרים והמכשירים שישמשו את הסטודנט בכל ניסוי. אם יש תוצאות ראשוניות התומכות בחלק מהמטרות, יש לציין זאת.

חומרים ושיטות: השיטות צריכות להיות מתוארות בקצרה, ולהתאים לסוג המחקר.

חשיבות המחקר: תאר כיצד מחקר זה ותוצאותיו יתרמו לתחום המחקר בפרט ולביולוגיה בכלל. המנע מהכללה והסבר (בקצרה) את החשיבות הספציפית של מטרות המחקר.

* ניסויים הדורשים אישור של ועדת האתיקה (מחקר בבני אדם ובחיות) – נא להדגיש את מצב האישור.

תזה

הנחיות להגשת תזה + מבנה התזה אתר הרשות ללימודים מתקדמים

מבנה התזה (באנגלית):

 1. שער חיצוני
 2. שער פנימי
 3. תודות
 4. תוכן העיניינים
 5. תקציר
 6. רשימת טבלאות
 7. רשימת איורים
 8. רשימת קיצורים
 9. מבנה העבודה: מבוא, היפותזה ומטרות המחקר, שיטות, תוצאות, דיון וביבליוגרפיה
 10. נספחים
 11. תקציר בעברית
 12. שער פנימי בעברית
 13. שער חיצוני בעברית

**מידע נוסף נמצא באתר הרשות ללימודים מתקדמים

הגשת תזה במבנה מאמר אקדמי:

 1. מבנה זה מהווה חלופה למבנה הרגיל המתואר לעיל. המנחה יחליט באיזה מבנה להשתמש, בהתאם לתקנות הרשות ללימודים מתקדמים.
 2. הבסיס לכתיבת התזה יהיה מבנה של כתב עת מדעי ידוע, ויהיה תואם ל"הנחיות לכותבי מאמר" של כתב העת.
 3. מאחר ואנגלית היא השפה הראשית במדע, כתב העת הנבחר יהיה בשפה האנגלית בלבד.
 4. התקציר יהיה כתוב הן בעברית והן באנגלית, ויכלול ארבעה חלקים: רקע והיפותזה, שיטות מרכזיות, תמצית התוצאות, דיון וחשיבות המחקר. אורכם של שני התקצירים (עברית ואנגלית) לא יעלה על שני עמודים.
 5. המבוא וסקירת הספרות יהיו בהיקף מקביל לזה של מאמר בכתב עת (לפחות 50 ציטוטים). במקרים מסויימים, בהתאם להחלטת המנחה, יצורף לעבודה נספח המכיל סקר ספרות המבהיר את הרקע ו/או השיטות הרלוונטיות לעבודה.
 6. היפותזה: צריכה לכלול את הרעיון העומד מאחורי העבודה ושאלות המחקר.
 7. מטרות המחקר יוצגו מפורשות.
 8. פרק השיטות צריך להיות די מפורט כך שניתן יהיה לחזור על עבודת המחקר ע"י חוקרים אחרים.
 9. התוצאות יוצגו בפירוט ובאופן מובנה, תוך שילוב גרפים ואיורים, באופן שיאפשר חזרה על המחקר. באופן כללי, טבלאות, גרפים ואיורים ישולבו בטקסט במיקום המתאים (גם אם זו לא דרישה של כתב העת!). התוצאות יוצגו לאחר אנליזה סטטיסטית, והמובהקות הסטטיסטית תצויין באופן ברור.
 10. הדיון יכלול את המסקנות וחשיבות המחקר. הממצאים יהוו בסיס לדיון תוך התייחסות לידע המדעי בתחום. בדיון תודגש חשיבות המחקר ותרומתו לתחום המחקר. כאשר יתאפשר, יוצגו תכניות לעתיד.
 11. ציטוטים של ספרות מדעית יוצגו לפי הפורמט של כתב העת הנבחר. אם המאמר פורסם בכתב עת מסויים, הביבליוגרפיה תכתב לפי דרישות כתב עת זה.
 12. אורכה של התזה יהיה בין 30 ל-40 עמודים בעברית (ללא הביבליוגרפיה) ו-30 עד 50 עמודים באנגלית, עם רווח כפול. * תזה בפורמט מאמר אקדמי תוגש באנגלית בלבד.
 13. הפרקים להלן יכללו בכל תזה (בשני הפורמטים ובשתי השפות):
  1. כותרת בעברית
  2. תקציר
  3. הנספחים יכילו את המידע הגולמי וכל נתון נוסף שאינו מופיע בגוף העבודה המרכזי.
  4. התזה תכלול תוכן עניינים, רשימת טבלאות, איורים וקיצורים, לפי הנחיות הרשות ללימודים מתקדמים.
  5. התזה תכלול שער חיצוני בעברית ובאנגלית לפי הנחיות הרשות ללימודים מתקדמים.

כתבי עת מדעיים כבסיס למבנה התזה:

לפני כתיבת התזה, הסטודנט והמנחה ידונו במהו כתב העת המתאים ביותר לנושא ושיטות המחקר. לאחר דיון זה, הסטודנט יודיע לועדת המאסטר בכתב על שם כתב העת הנבחר, כולל 2-3 חלופות. הוועדה תאשר את כתב העת על סמך התנאים הבאים:

 1. כתב העת ידוע בתחום המחקר
 2. כתב העת מופיע במאגר מידע בין לאומי וכתוב באנגלית

מדרג ציונים:

88 ומעלה – המחקר יסודי ומקיף. הסטודנט מועמד מתאים ללימודי דוקטוראט.
90 ומעלה – מחקר מעולה שתורם באופן משמעותי לתחום המחקר.
92 ומעלה – עבודת המחקר התפרסמה או מתאימה לפרסום בכתב עת ברמה גבוהה.