תקנון פנימי

לימודי דוקטורט בחוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית

תשפ"ג-תשפ"ד

 

תקנון זה מגדיר את הכללים ודרכי הפעולה הנדרשות במסגרת לימודי התואר השלישי   באוניברסיטת חיפה, הפקולטה למדעי הטבע, החוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית (להלן: – "החוג")תקנון זה מחייב את המועמדים, התלמידים, המנחים, העוזרת המנהלית לראש החוג  וועדת הדוקטורט החוגית.

התקנון מסתמך על תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים ע"ש בלום התקף בגרסתו באתר הרשות ללימודים מתקדמים , והוא נכתב לאחר התייעצות עם הרשות ללימודים מתקדמים באוניברסיטת חיפה המאפשרת לחוגים לקבוע תקנונים פנימיים בתנאי שאינם מנוגדים לתקנון הרשות ללימודים מתקדמים. תקנון זה יהיה בתוקף כל עוד לא הוחלף בתקנון חדש יותר. בנוגע לנושאים שאינם מפורטים בתקנון זה, לדוגמה, שיפוט, הסמכות להנחות, הפסקת לימודים, חופשת לימודים, בחינות, קנין רוחני, פטנטים, המצאות וזכויות יוצרים, כתיבת התזה, פרסום תוצאות המחקר וכו' יש לפנות ל'תקנון לימודי תואר שלישי' באתר של הרשות ללימודים מתקדמים, בית ספר לתלמידי מחקר על שם בלום.

דוקטורט הינו מסע משמעותי בהתפתחות האישית והמקצועית. בדרך לקבלת התואר, התלמידים יתכננו ויבצעו מחקר מקורי ועצמאי. יש חשיבות רבה לביצוע ופרסום מחקר שיש בו לחדש ידע והבנה בתחום הנחקר. מסגרת הלימודים לתואר שלישי מושתתת על יכולת גבוהה לתכנן, לערוך ולהציג מחקר מקורי ועצמאי (בעל פה ובכתיבת מאמר), שיש בו כדי לחדש ידע והבנה בתחום הנחקר ולתרום להתפתחות האישית והמקצועית של כל תלמיד.ה.

מנחים

רשאים להנחות תלמידי דוקטורט בחוג רק חברי סגל בכיר בדרגת מרצה בכיר ומעלה מהחוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית בקמפוס חיפה, ומהחוג לביולוגיה וסביבה בקמפוס אורנים. חבר סגל בדרגת מרצה רשאי להתמנות כמנחה יחיד באישור הוועדה החוגית והדיקן.נית ללימודים מתקדמים, אם התקיימו שני התנאים הבאים:

1.הנחה כמנחה יחיד שני תלמידי מאסטר, אשר עבודתם אושרה.
2. התמנה כמנחה שותף לשתי עבודות דוקטורט שאושרו, וזאת בהתאם לתקנון הרשות ללימודים מתקדמים ללימודי תואר שלישי, תשפ"ג.

גמלאי החוג, הממשיך בפעילות מדעית שוטפת ובעל אמצעים להנחות תלמידים לתארים מתקדמים, רשאי להתמנות כמנחה יחיד בכפוף לאישור ועדת הדוקטורט החוגית והדיקן.נית ללימודים מתקדמים.

מנחים שותפים רשאים להנחות בהתאם לתקנון הרשות ללימודים המתקדמים, ובתנאי שחבר.ת הסגל מקמפוס חיפה או אורנים היא/הוא המנחה הראשי.ת. כל מקרה אחר ייבחן בכפוף להחלטות החוג ולהסכמים בין האוניברסיטה והחוג מצד אחד, לבין מוסדות אחרים, מצד שני.


תנאי קבלה ללימודי דוקטורט

יתקבלו מועמדים מצטיינים בעלי תואר מוסמך M.Sc או תואר מקביל במסלול עם כתיבת תזה בתחומי מדעי החיים והטבע כגון ביולוגיה, זואולוגיה, חקלאות, ביוטכנולוגיה, ביואינפורמטיקה או מדעי הרפואה, שהגישו עבודת תזה שאושרה. יתקבלו מועמדים בעלי ציון כללי ממוצע של 85 לפחות לתואר מוסמך, כאשר הציון על עבודת התזה הוא 86 לפחות (טוב מאוד). המתעניינים במסלול ישיר לדוקטורט יפנו לסעיף הרלוונטי במסמך זה. לבעלי תואר מאסטר ללא תזה, ולמקרים מיוחדים אחרים, קיימת אפשרות ללימודי מחקר מקדים לקראת הגשת מועמדות לדוקטורט. במקרה זה יש להתייעץ עם המנחה הפוטנציאלי ומזכירות החוג. תלמידים שהיו בין מחברי מאמר מדעי שהתפרסם או הוגש לפרסום או שהציגו בפועל את מחקרם בכנס בינלאומי יזכו לעדיפות.

 מבנה ומשך הלימודים
תקופת הלימודים הנורמטיבית להשלמת לימודי הדוקטורט והגשת עבודת המחקר היא ארבע שנים. במקרים חריגים תתאפשר הארכה  לזמן  מוגבל בהתאם לנסיבות ובאישור המנחה וועדת הדוקטורט החוגית. על אף האמור  במקרים של , אירוע מזכה (כהגדרתו בתקנון הרשות ללימודים מתקדמים, בית ספר לתלמידי מחקר על שם בלום), יש לפנות למזכירות החוג.

 תכנית קורסים
על התלמיד.ה יהיה  להשלים קורסים בהיקף 8 שעות שבועיות סמסטריאליות (שש"ס):

קורס חובה: כתיבה וניסוח מדעיים בהיקף 2 שש"ס (למעט אם התלמיד.ה כבר השלים.מה קורס כזה בלימודי התואר השני שלו.ה).

קורסי בחירה: קורסים אשר יתרמו להכשרת התלמיד.ה בנושא המחקר שלו.ה בהיקף של 6 שש"ס באישור המנחה, הוועדה המלווה וועדת הדוקטורט החוגית.

 חובת השתתפות ללא קרדיט
סמינר מחלקתי: חובת נוכחות ב-60 מפגשים במהלך התואר. סטודנטים מרוחקים (אורנים, נווה יער וכו') ידרשו לנוכחות בלפחות 50% מהמכסה בתוכנית החוג בחיפה, ולהשלים במקומות ביצוע עבודת המחקר העיקריים, בתנאי שמדובר בסדרת סמינרים רצינית בה יש רישום נוכחות ע"י אחראי הסמינרים.

פורום תלמידי מחקר: חובת נוכחות של 80% לפחות במהלך התואר.

בנוסף, התלמיד.ה ת.יציג פעמיים במסגרת זו, בתיאום עם המרצה האחראי.ת על הפורום:
1.הצגת הצעת המחקר בתחילת השנה השנייה ללימודים לאחר הגשתה לשיפוט (ע"י הועדה המלווה, כמפורט בהמשך).

2.הצגת תוצאות עבודת המחקר עם סיומה.

 הליך הקבלה
א. בחירת נושא התמחות מתאים והתקשרות עם מנחה מהחוג מקמפוס חיפה או מקמפוס אורנים.

ב. העברת תיק מועמד.ת לוועדת הדוקטורט החוגית באמצעות מזכירות החוג. יש לשלוח למזכירות החוג קבצים נפרדים באמצעות הדואר האלקטרוני:

1.קורות חיים עדכניים בעברית או באנגלית לפי פורמט שישלח על ידי מזכירות החוג.
2.אסמכתאות המעידות על השלמת תואר ראשון: יש להעביר תעודות ותדפיסי קורסים וציונים חתומים ע"י המוסד.
3.אסמכתאות המעידות על השלמת תואר שני: יש להעביר תעודות ותדפיסי קורסים וציונים חתומים ע"י המוסד*.

4.מכתב המלצה מהמנחה.ים המיועד.ים. הכולל אישור הנחייה. במכתב תהיה התייחסות לפוטנציאל מחקרי, חשיבות המחקר, חדשנות, שיטות מחקר ואופן הביצוע בפועל (מעבדה, שטח). אם מדובר במספר מנחים יש לפרט אופן חלוקת ההנחיה של המחקר.

5.הצהרת כוונות של המועמד.ת בשפה האנגלית, חתומה על ידי המנחה.ים. המסמך ייכתב על עמוד אחד ויכלול תיאור נרטיבי המתייחס למוטיבציה של המועמד.ת, נושא המחקר, שאלות המחקר ואופן ביצועו.

6.שתי המלצות מאנשי אקדמיה כולל מנחה העבודה המחקרית בתואר השני
(תזה) של התלמיד.ה. ממליצים מתבקשים לשלוח המלצות ישירות למזכירות החוג בדוא"ל.

7.סריקה של דף שער התזה של התואר השני הכולל חתימות המנחים וסריקה של התקציר באנגלית.

ג. ראיון קבלה/פגישת הכרות עם נציגי ועדת הדוקטורט החוגית ללימודי תואר שלישי.

* תעודות ותארים ממדינות זרות יועברו לבדיקת הרשות ללימודים מתקדמים בית ספר לתלמידי מחקר על שם בלום, טרם הגשת התיק לוועדת הדוקטורט החוגית.


הגשת הצעת המחקר
השנה הראשונה ללימודים תוקדש להתחלת ביצוע המחקר וכתיבת הצעת המחקר. הצעת המחקר תכלול מבוא, סקר ספרות קצר רלוונטי, מטרות, היפותזות ותחזיות, שיטות מחקר עיקריות ותכנית ניסויים (אם רלוונטית), תוצאות ראשוניות ולוח זמנים משוער לביצוע חלקי המחקר השונים (פירוט הוראות כתיבת ההצעה מפורסם באתר החוג).

הצעת המחקר תוגש בעותק דיגיטלי למזכירות החוג לאחר שאושרה עי המנחה.ים בתום שנה מתחילת הסמסטר בו התחילו לימודיו.ה ולא יאוחר מכך. בנסיבות מיוחדות, ניתן לבקש הארכה של סמסטר אחד להגשת ההצעה באישור המנחה.ים ובאישור ועדת הדוקטורט החוגית, וזאת לפחות שבועיים לפני תחילת השנה השנייה ללימודים. היקף הצעת המחקר לא יעלה על 15 עמודים, לא כולל ביבליוגרפיה בפורמט המקובל באקדמיה. הרשות ללימודים מתקדמים, בית ספר לתלמידי מחקר על שם בלום, מגדירה את תקופת הלימודים עד לאישור הצעת המחקר כשלב א' של לימודי הדוקטורט.

הוועדה המלווה
הוועדה המלווה היא ועדה מקצועית שמוקמת לכל סטודנט באופן אישי, ושעומד בראשה המנחה הראשי וחבריה ייבחרו בראש ובראשונה על בסיס מומחיותם בנושא העבודה. הוועדה המלווה תכלול לפחות שני חברים בנוסף למנחה במקרה של מנחה יחיד, כשאחד מהם לפחות יהיה חיצוני למוסד. המנחה ימליץ על הרכב הועדה המלווה; וועדת הדוקטורט החוגית תבחן את המלצות המנחה.ים ותחליט אם לאשר או לדרוש שינויים. ועדת הדוקטורט החוגית תמנה חברי ועדה מלווה שאין להם ניגוד עניינים כלשהו עם המנחה.ים. חברי הוועדה המלווה ימונו רשמית ע"י הרשות ללימודים מתקדמים, בית ספר לתלמידי מחקר על שם בלום.

מטרת הוועדה היא ללוות את התלמיד.ה במהלך לימודיו.ה בתואר עד לאישור הגשת עבודת עבודת הדוקטורט.

הוועדה תתכנס לפחות שלוש פעמים במהלך התואר: 1- לשם דיון ואישור הצעת המחקר, 2 – דיון בהתקדמות המחקר ו-3 – אישור הגשת העבודה לשיפוט. בתום כל פגישה על המנחה הראשי.ת (המוגדר כראש הוועדה המלווה) להעביר דו"ח מסכם עליו יהיה חתומים התלמיד.ה, המנחה.ים וחברי הוועדה המלווה. טפסים ייעודיים לכל פגישה זמינים באתר החוג. הדו"ח יועבר לבחינת ועדת הדוקטורט החוגית. פגישות נוספות תתבצענה לפי הצורך בהתאם להחלטת המנחה.ים או פניית הסטודנט.

פגישות הוועדה המלווה
פגישה ראשונה
מטרות הפגישה הראשונה היא להעריך את התקדמות התלמיד.ה ויכולתו.ה לכתוב עבודה מחקרית, לדון בתכנית המחקר ובלוח הזמנים לביצוע מרכיבי המחקר השונים ולהציע תיקונים לשם שיפורם, וכן לאשר את הקורסים בהם התלמיד.ה ת.ישתתף במהלך לימודיו.ה. הוועדה המלווה רשאית לאשר את הצעת המחקר כפי שהוגשה, או להציע שינויים מסוימים ברכיבי המחקר השונים ולוח הזמנים ולבקש כי שינויים אלו יוטמעו בהצעה לפני הגשתה החוזרת, או להציע שינויים מהותיים ברכיבי המחקר אשר בגינם נדרשת כתיבה מחודשת או עריכה משמעותית של ההצעה. הוועדה רשאית במקרה הזה לדרוש דיון נוסף בהצעה לפני אישורה. אם הוועדה תאשר כי הצעת המחקר עומדת בדרישות, ועדת הדוקטורט החוגית תעביר אישור זה לרשות ללימודים מתקדמים, בית ספר לתלמידי מחקר על שם בלום והתלמיד יעבור לשלב ב' של לימודי הדוקטורט.

פגישה שנייה
הפגישה תערך כשנה וחצי לאחר הפגישה הראשונה של הועדה. לפני פגישה זו הסטודנט.ית ת.ישלח לוועדה דו"ח התקדמות קצר הסוקר את הפעילויות שבוצעו במסגרת המחקר, הבדלים בביצוע לעומת התכנית המקורית והצעות לשינויים. בפגישה זו הסטודנט.ית ת.יציג את התקדמות המחקר בפני הוועדה המלווה ויתקיים דיון בביצוע המחקר בפועל לעומת התכנית שאושרה בישיבה הראשונה. לפגישה זו יש חשיבות רבה כי פעמים רבות הוועדה נדרשת לדון בשינויים, חלקם מהותיים, במחקר, ולאשר אותם ואת לוח הזמנים החדש. דו"ח מפורט המסכם את הפגישה ישלח לוועדת הדוקטורט החוגית על גבי הטופס הייעודי דרך מזכירות החוג.

פגישה שלישית
לקראת סיום המחקר והגשתו תתכנס הוועדה המלווה על מנת לעיין בכלל הממצאים ובהיקף העבודה, לקבוע האם העבודה ראויה בהיקפה ובחדשנותה להיחשב כעבודת דוקטורט בביולוגיה אבולוציונית וסביבתית ולאשר את סיום כתיבת העבודה והגשתה לשיפוט. דו"ח המסכם את הפגישה ישלח לוועדת הדוקטורט החוגית על גבי הטופס הייעודי דרך מזכירות החוג. יש להקפיד על העברת דו"חות הוועדה המלווה למזכירות החוג על גבי הטפסים המתאימים ובזמן.

 הגשת דו"חות התקדמות
החל מהשנה השניה ללימודים, בתחילת כל שנת לימודים אקדמית ועד לסיום התואר, כל תלמידי הדוקטורט מתבקשים להעביר בדוא"ל דו"ח התקדמות חתום ע"י המנחה.ים לוועדת הדוקטורט החוגית באמצעות מזכירות החוג. לאחר אישור ועדת הדוקטורט החוגית, הדו"ח יועבר לרשות ללימודים מתקדמים, בית ספר לתלמידי מחקר על שם בלום. דו"ח זה יוגש בנפרד וללא קשר לדו"חות הוועדה המלווה. ניתן להוריד את הטופס הייעודי מאתר החוג או מאתר הרשות ללימודים מתקדמים, בית ספר לתלמידי מחקר על שם בלום כאן.  

הגשת עבודת הדוקטורט לשיפוט
בתום הכתיבה ולאחר אישור המנחה.ים והוועדה המלווה התלמיד.ה ת.יגיש את עבודת הדוקטורט לבדיקה טכנית ברשות ללימודים מתקדמים, בית ספר לתלמידי מחקר על שם בלום, בהתאם להנחיות באתר "הגשת עבודת דוקטורט"

עבודת הדוקטורט תוגש באחת משתי דרכים (פירוט באתר הרשות ללימודים מתקדמים, בית ספר לתלמידי מחקר על שם בלום):

  • מונוגרפיה
  • דוקטורט פרסומים

לאחר קבלת אישור הוועדה המלווה להגשת עבודת הדוקטורט, תוצגנה תוצאות המחקר על ידי  התלמיד.ה במסגרת פורום תלמידי מחקר של החוג.

שיפוט עבודת הדוקטורט
לקראת שליחת עבודת הדוקטורט לשיפוט, על המנחה.ים להציע רשימת שופטים פוטנציאליים לאישור ועדת הדוקטורט החוגית. לאחר אישור הגשת העבודה לשיפוט על ידי המנחה, הוועדה המלווה והוועדה החוגית, תועבר עבודת הדוקטורט לרשות ללימודים מתקדמים, בית ספר לתלמידי מחקר על שם בלום, להמשך הליך השיפוט בהתאם לתקנון לימודי תואר שלישי של הרשות ללימודים מתקדמים, בית ספר לתלמידי מחקר על שם בלום.

הרכב ותפקידי ועדת הדוקטורט החוגית
ועדת הדוקטורט החוגית תימנה לפחות שלושה חברים. יו"ר ושני חברים לפחות. ראש החוג אינו רשאי לכהן כיו"ר ועדת הדוקטורט.

באחריות הוועדה לדאוג לכל הסטודנטים לתואר שלישי בנושאים הקשורים ללימודיהם והתקדמות עבודתם למעט החלק המחקרי שהוא באחריות המנחה והוועדה המלווה.

תפקידיה העיקריים של ועדת הדוקטורט החוגית

א. שימוש כוועדת קבלה חוגית.

ב. פיקוח על יישום תכנית הלימודים ומעקב אחר מהלך הלימודים בפועל של התלמידים.

ג. אישור חברי ועדה מלווה.

ד. אישור שופטי עבודת הדוקטורט.

ה. אישור הגשת עבודת הדוקטורט לשיפוט.

ו. אישור דו"חות/ הארכות/ חופשות/ הפסקות לימודים וטיפול במקרים חריגים.

חובותיהם העיקריים של המנחים:

  1. לספק תשתית מתאימה לביצוע המחקר ופרסומו.
  2. להדריך וללוות את התלמידים משלב הקבלה ועד לסיום התואר.
  3. לספק מלגת קיום שעשויה להגיע ממקורות שונים, כולל מהאוניברסיטה ו/או מקרנות חיצוניות, בסכום של לפחות 5,000 ₪ לחודש למשך 4 שנים. ככלל על התלמיד להקדיש מירב זמנו ומרצו למחקר ומשכך, כל תעסוקה שיש תמורה בצידה תהא מחויבת באישור מנחה.
  4. לארגן את ישיבות הוועדה המלווה ולקיימן בזמן, לדווח את תוצאותיהן על גבי הטפסים הייעודיים, ולוודא כי התלמידים מגישים במועד את דו"חות ההתקדמות השנתיים.
  5. במקרה של הנחיה משותפת עם מנחים חיצוניים, המנחה הראשי יהיה חבר החוג, והוא יישא באחריות מלאה על מילוי חובות המנחה.
  6. שיפוט עבודת הדוקטורט.

חובותיהם העיקריים של הסטודנטים:
בידי תלמידי המחקר מופקד מחקר או חלק ממנו, שדרש ודורש מהמנחה שנים רבות של עבודה לגיבוש הרעיונות, השגת מימון חיצוני ממקורות תחרותיים, ביצוע מחקרים קודמים, ניתוח תוצאות ראשוניות, והשקעת משאבים רבים של קבוצת המחקר, קבוצות מחקר אחרות ושל האוניברסיטה.

1.הסטודנטים נדרשים לגלות אחריות ומחויבות לקדם את המחקר ולעמוד בציפיות לאחר תיאום ציפיות שיערך עם המנחה בתחילת לימודיהם (ראו סעיף 4 למטה).

2.על הסטודנטים לעמוד בדרישות האקדמיות ולהקפיד על סטטוס אקדמי ומנהלי תקין: הרשמה לאוניברסיטה כל שנה הכוללת תשלום דמי ההרשמה ותשלום שכר לימוד ככל שנדרש, רישום לימודים שנתי במערכת (רישום לקורסים והשלמתם), תיאום והצגת המחקר בישיבות הוועדה המלווה, הגשת דוחות התקדמות במועד, תיאום והצגת הצעת המחקר וממצאיו בפורום תלמידי מחקר, והשתתפות בפורום תלמידי מחקר ובסמינר המחלקתי.

3.הסטודנטים יקדישו את זמנם למחקר וליישומו באופן עצמאי ככל הניתן, תוך למידה מתמדת ורכישת מיומנויות מחקר, דבר החשוב להתפתחותם כחוקרים עצמאיים.

4.תיאום ציפיות: לפני תחילת הלימודים וביצוע עבודת המחקר. יש לתאם ציפיות עם המנחים בנושאים הבאים:

א. הקדשת הזמן הנדרשת לביצוע המחקר כולל עבודת שדה, עבודת מעבדה וכתיבה, והאם התלמידים מקדישים את מלוא זמנם למחקר בכל תקופת הלימודים.

ב. מהן המשימות הנדרשות מהתלמיד בכל שלב במהלך לימודיו.

ג. קצב ההתקדמות המצופה מהתלמידים, תוך התחשבות בלוחות הזמנים האקדמיים, אופן ביצוע המחקר והאמצעים לביצוע המחקר.

5.השתתפות בהדרכה השנתית לבטיחות במעבדה, ובהדרכה לקבלת אישורים לעבודה עם בעלי חיים, אם נדרש.

6.אם יתבקשו, יידרשו תלמידי תואר שלישי להעמיד לרשות מנחה העבודה את החומר הגולמי של

המחקר, בין אם במהלך הכנת העבודה ובין אם לאחר הגשתה. לאחר אישור עבודת הדוקטור, חייבים

התלמידים להשאיר את חומר הגלם של המחקר זמין למנחה לתקופה שלא תפחת משלוש שנים ממועד ההגשה.

אנו ממליצים שהתלמידים יגישו מועמדות לקבלת מלגות חיצוניות/ תחרותיות/יוקרתיות. בנוסף לערך הכלכלי, הזכייה במלגות מסוג זה תורמת רבות לבניית קורות החיים ולהצלחות בהמשך הקריירה. החוג מפרסם באתר האינטרנט את מלגות הרשות ללימודים מתקדמים, בית ספר לתלמידי מחקר על שם בלום, ומלגות נוספות שזמינות לתלמידים ושולח בתפוצת החוג מידע רלוונטי.

שפת הלימודים
שפת הלימודים בחוג היא עברית, אולם נדרשת שליטה באנגלית ברמה מתאימה ללימודים מתקדמים. הצעת המחקר ועבודת הדוקטורט תוגשנה באנגלית. הצגה בפורום תלמידי מחקר תתבצע באנגלית. סמינר החוג וכן חלק גדול ולעיתים אף כל הקורסים יועברו באנגלית. ככל שבקורס נוכח סטודנט שאינו דובר עברית, הקורס יתקיים בשפה האנגלית.

 הערות לתכנית הלימודים
בשלב א' בניית תכנית הלימודים תתבצע ביעוץ עם המנחה ובאישור הוועדה החוגית. משלב ב', התכנית תאושר ע"י הוועדה המלווה של התלמיד.ה.

הכרות בקורס.ים מחוץ לחוג (עד 4 שש"ס):

תלמידים שיבקשו ללמוד קורס.ים מחוץ לחוג: חוג או מוסד אקדמי אחר מתבקשים להעביר לועדה החוגית באמצעות מייל למזכירות החוג בקשה הכוללת:

(א) פניית תלמיד, (ב) המלצת מנחה המדגישה את החשיבות למחקר, (ג) סילבוס מפורט הכולל: שם המרצה, נושאים, שעות, נק"ז, סוג הקורס ורמתו (ניתן לקבל קרדיט רק על קורסים המוגדרים לתארים מתקדמים) 

ההכרה בקורס.ים באישור ועדת הדוקטורט החוגית תיכנס לתוקף רק לאחר אישור הרשות ללימודים מתקדמים ובי"ס בלום.

ועדת הדוקטורט החוגית רשאית לא לאשר קורס שלא תורם למחקר באופן ישיר או אם קיים קורס מקביל בנושא באוניברסיטת חיפה.

כתיבה מדעית
תלמידים יוכלו לקבל פטור מקורס כתיבה מדעית אם השלימו קורס זה במהלך לימודי התואר השני. תלמידים אלה יידרשו להשלים קורס בחירה במקום קורס חובה זה.

תמיכה כספית בסטודנטים*
– מלגות מטעם הרשות ללימודים מתקדמים ובי"ס בלום ללימודים מתקדמים.

– מלגות/קרנות חיצוניות ו/או תחרותיות בהתאם למידע המופץ על ידי החוג/ הרשות.

– מלגות מתקציבי מחקר של מנחים – כיסוי (חלקי או מלא) של תלמיד המקדיש את זמנו למחקר בהיקף שפורט לעיל (מינימום 5,000 ₪ לחודש לתקופה של ארבע שנים).

– מענק פרסום מאמר מטעם הרשות ללימודים מתקדמים – כמפורט באתר הרשות ללימודים מתקדמים.

– מענק השתתפות בכנס בינלאומי מטעם הרשות ללימודים מתקדמים – כמפורט באתר הרשות ללימודים מתקדמים.

– מענקים מטעם החוג להשתתפות בכנסים ולעידוד הגשת בקשות לקרנות חיצוניות  – בהתאם לקול קורא שיופץ אחת לחצי שנה/ שנה .

* יש לעמוד בזמני ההגשה הנקובים בקולות הקוראים.


מסלול לימודים ישיר לדוקטורט

ועדת הדוקטורט החוגית תדון בכל בקשה לתחילת לימודים במסלול לימודים ישיר לדוקטורט ותקבל בכל שנה את התלמידים הראויים ביותר. במסלול זה קיימות שתי אפשרויות:

1.בלה לאחר סיום לימודי תואר ראשון B.Sc בהצטיינות (ממוצע קורסים של 94 לפחות). הקבלה תתבצע על ידי הרשות ללימודים מתקדמים, בית ספר לתלמידי מחקר על שם בלום, בהמלצת ועדת הדוקטורט החוגית.

2.קבלה בתום שנה א' בלימודי התואר השני בהצטיינות (ממוצע קורסים של 90 לפחות)

תלמידי מאסטר שהשלימו קורסים בציון מספרי בהיקף של לפחות 14 שעות שבועיות סמסטריאליות בלימודי תואר שני בחוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית, ונושא המחקר שלהם הוגדר ואושר על ידי מנחה.י העבודה, יוכלו, באישור המנחה, להגיש מועמדות לעבור למסלול הישיר לדוקטורט בסוף שנת הלימודים הראשונה בלבד.

בכל מקרה, על התלמידים משתי האפשרויות להשלים קורסים בציון מספרי ברמת תואר שני בחוג לביולוגיה אבולוציונית סביבתית (M.Sc) בהיקף של 28 שעות שבועיות סמסטריאליות לפחות גם לאחר מעברם למסלול הדוקטורט הישיר.

תלמידים המעוניינים להפסיק את לימודיהם במסלול הישיר לדוקטורט ולהשלים את לימודי המוסמך במסלול המחקרי, יהיו רשאים לעשות זאת ובלבד שזכאותם לתואר שני במסלול הישיר טרם אושרה. במקרה זה על התלמידים יהיה להשלים את מכסת הלימודים ושאר החובות הנדרשים לקבלת התואר השני במסלול המחקרי, כולל כתיבת התזה.

כללי כתיבת הצעת המחקר
הצעת המחקר לדוקטורט תיכתב במהלך השנה הראשונה ותועבר למזכירות החוג לאחר אישור מנחה.ים  לכל המאוחר בתחילת שנה שנייה. הצעת המחקר תבחן ע"י הועדה המלווה במהלך הפגישה הראשונה שתתואם ע"י המנחה כשבועיים לאחר ההגשה הראשונית. בפגישה זו יוחלט על אישור/איש אישור/תיקוני ההצעה.  לאחר אישור ההצעה התלמידים יעברו לשלב ב' של לימודי הדוקטורט שלהם.

ההנחיות שלהלן הן בסיסיות ויש גמישות בתכני הפרקים בהתאם לאופי וסוג המחקר. כמו כן, במידת הצורך, ניתן להוסיף חלקים להצעה בהתאם לדרישות המחקר ובתיאום עם מנחה/י העבודה.

הצעת המחקר תורכב ממספר פרקים בסדר הבא:

1.דף שער/ כותרת: בראש העמוד הראשון של הצעת המחקר יופיעו הפרטים הבאים: כותרת ההצעה, שם הסטודנט.ית/ מספר תעודת זהות, שם המנחה.ים וחתימתו.ם המאשרת את ההגשה, ההצהרה: מוגש כהצעת מחקר לתואר Ph.D בחוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית.

2.מבוא שיכיל את הרקע הרעיוני לעבודת הדוקטורט כולל סקר ספרותי שמהווה את הבסיס לעבודה.

3.היפותזת המחקר, מטרותיו הממוקדות (Specific aims) ; וחשיבות המחקר. יש להימנע מעיסוק בשיטות המחקר, ולהתמקד בהשערות ובמטרות הביולוגיות של המחקר. חשיבות המחקר: תארו כיצד מחקר זה ותוצאותיו יתרמו לתחום המחקר בפרט ולביולוגיה בכלל. הימנעו מהכללה, והסבירו (בקצרה) את החשיבות הספציפית של מטרות המחקר.

4.כנית עבודה הבנויה בשלבים עוקבים או מקבילים ,ושיטות המחקר באופן תמציתי. תכנית הניסויים, חומרים ושיטות: חלק זה יתאר את הניסויים שיבוצעו כדי להשיג את מטרות המחקר שתוארו לעיל. בניסויים הדורשים אישור של ועדת האתיקה (מחקר בבני אדם ובחיות) יש לכתוב את סטטוס האישור (הוגש, הוגש מחדש, אושר). יש לכלול תיאור קצר של תכנית הניסויים, ולכלול את השיטות והחומרים הדרושים. השיטות צריכות להיות מתוארות בקצרה ולהתאים לסוג המחקר. יש להתמקד במבנה הניסוי (כולל ביקורות, גודל מדגם, ותכנית מחקר חלופית למקרה בו הניסוי יכשל), ולא ליצור רשימה של כל החומרים והמכשירים שישמשו את הסטודנט בכל ניסוי.
5.תוצאות ראשונית (פרלימינריות) התומכות בהיפותזת המחקר. תוצאות ראשוניות יכללו תיאור קצר של התוצאות, כולל איורים התומכים בתוצאות. כל איור צריך להיות מלווה במקרא קצר המסביר אותו (LEGEND).

6.לוח זמנים לביצוע תכנית המחקר. יש ליצור תרשים גאנט (Gantt chart) המפרט את מהלך המחקר המתוכנן (כולל כתיבת התזה וכתיבת מאמרים ופירסומם).

7.רשימה מקורות ספרותיים. (מאוד מומלץ להשתמש בתוכנות ייעודיות לניהול מקורות ספרותיים ולא לערוך את הרשימה ידנית).

הצעת המחקר תיכתב באנגלית והיקפה לא יעלה על 15 עמודים (לא כולל דף שער, רשימת מקורות ולוח זמנים), ובפונט 11 עם רווח 1.5 לפחות.

ההצעה תוגש באופן ראשוני למזכירות החוג במייל בפורמט PDF ו WORD  לאחר עריכה לשונית ומדעית מדוקדקת בצירוף אישור של מנחה.י העבודה (חתימות).

יש לשלוח למזכירות במקביל את שם העבודה בעברית.

מובהר בזאת כי האוניברסיטה איננה אחראית לגבי טעויות, השמטות או העדר עדכון של המידע המוצג באתר, ובכל מקרה הוראות האוניברסיטה, תקנוניה, נהליה ותקנותיה כפי שמופיעים בשנתון האוניברסיטה, בכפוף לשינויים אשר נערכו בהם, אם נערכו בהם, על ידי הגופים המוסמכים במרוצת השנה – הם בלבד המחייבים את האוניברסיטה