לימודים לתואר שלישי בחוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית

 

תקנות הדוקטורט של החוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית אשר מפורטות במסמך זה כפופות לתקנון לימודי הדוקטורט של אוניברסיטת חיפה אשר נמצא באתר הרשות ללימודים מתקדמים של האוניברסיטה.

 

תנאי קבלה

יתקבלו תלמידים מצטיינים בעלי תואר שני M.Sc. או תואר מקביל במסלול עם כתיבת תזה בעלי ציון כללי ממוצע של 85 לפחות לתואר מוסמך, כאשר הציון על עבודת התיזה הוא 86 לפחות (טוב מאוד). תלמידים העומדים בקריטריונים לקבלה יידרשו להתקשר עם מנחה פוטנציאלי, לסכם על נושא למחקר ולקבל אישור בכתב מהמנחה המיועד על הסכמתו להנחות את התלמיד במחקרו. על הסטודנט להגיש תקציר של המחקר המוצע כולל הצגה של בעיית המחקר ושל שיטות המחקר העיקריות כחלק מתהליך הקבלה.

 

מהלך התואר

משך הזמן הרשמי עבור לימודי דוקטורט במסלול הרגיל (ראה להלן) הינו 4 שנים. לאחר תקופה זאת תתאפשר הארכה של 1-2 שנים באישור המנחה וועדת הדוקטורט החוגית. לאחר 6 שנים מרגע תחילת הלימודים, תוקפא הזכות להמשיך בלימודי דוקטורט והקפאה זו יכולה להימשך לכל היותר ארבע שנים, שבכל שלב במהלכם לימודי הדוקטורט יוכלו להיות מופשרים לשם הגשת התיזה. במידה ולאחר עשר שנים מתחילת לימודי הדוקטורט טרם הוגשה התיזה לשיפוט, יופסקו הלימודים.

 

מהלך התואר יתחלק לשני שלבים:

שלב א – לקראת הגשת הצעת המחקר. שלב זה ימשך עד שנה מיום תחילת הלימודים שבסופה תוגש הצעת המחקר.
שלב ב – לאחר אישור הצעת המחקר על ידי הוועדה המלווה. תקופה זאת תימשך עד סיום התואר בכפוף לתנאים שיוזכרו להלן.

 

ועדה מלווה:

לכל תלמיד תמונה ועדה מלווה אשר תהיה מורכבת מהמנחה הישיר ומשני חברים נוספים אשר הינם מומחים בנושא המחקר של הסטודנט. הוועדה המלווה תהיה אחראית על התקדמות והשגת מטרות מחקר הדוקטורט. הוועדה גם תסייע בהדרכת הסטודנט בנוסף למנחה.

 

פגישת הוועדה המלווה:

הוועדה המלווה תקיים 3 ישיבות משותפות (לכל הפחות) עם הסטודנט.

  1. בשנה הראשונה – אישור הצעת המחקר ורשימת הקורסים של הסטודנט
  2. לאחר כשנה וחצי ממועד הפגישה הראשונה– בחינת קצב התקדמות המחקר.
  3. לקראת סיום לימודי הדוקטורט – אישור שהעבודה מתאימה בהיקפה וברמתה לעבודת דוקטורט לשם כתיבת התזה על ידי התלמיד.

 

דרישות רשמיות במהלך הדוקטורט:

ראיון קבלה על ידי ועדת הדוקטורט החוגית לפני תחילת הדוקטורט.

הצגה של הצעת המחקר בפני פורום הסטודנטים של החוג.

קורסים בהיקף של 8 נ"ז (באישור הוועדה המלווה), כולל קורס חובה של קריאה וכתיבה אקדמאית.

השתתפות ב30 סמינרים חוגיים.דוח התקדמות שנתי באמצעות הטופס המתאים.

הצגה של התזה בפורום הסטודנטים / סמינר מחלקתי.

 

חובות המנחה:

הדרכה לאורך כל הלימודים מן התכנון ועד לפרסום המחקר.

אספקת תשתיות / ציוד / חומר עזר / פלטפורמות פרסום לשם ביצוע המחקר.

אחריות על קביעת פגישות הוועדה המלווה, דוח ההתקדמות השנתי, והקשר עם מזכירות החוג.

מתן מלגה בסכום של 5,000 ₪ לחודש לכל הפחות לתקופה של 4 שנים.

 

סוגי תזה

  1. מונוגרפיה– יכולה להיות מורכב ממספר פרקים או מפרק אחד מקיף. כוללת מבוא כללי מורחב לנושא ודיון כללי מורחב.
  2. תזת מאמרים – בעלת לפחות 3 פרקים אשר כתובים במתכונת של מאמרים מדעיים. כוללת מבוא כללי קצר ודיון כללי. דורשת הסכמה פורמלית של מחברים משותפים החתומים על המאמרים.

 

סיבות להפסקת לימודי הדוקטורט

אי-הגשת הצעת מחקר, דוחות התקדמות ותזה, בהתאם לזמן שנקבע על ידי הרשות ללימודים מתקדמים וועדת הדוקטורט החוגית. יש לציין כי במידה ויש צורך בהארכה של מועד הגשת הצעת המחקר וכן של תקופת הלימודים (בהתאם לסייגים שנקבעו לעיל), יש להיערך ולהגיש בקשה לכך מראש.

החלטה מנומקת של המנחה על הפסקת הלימודים.

 

מסלולי דוקטורט

מסלול רגיל (לאחר סיום תואר שני)

מסלול ישיר (ללא השלמה של תואר שני)

חשוב להבין את הדרישות והמאפיינים של כל אחד ממסלולי הלימוד לפני בחירה במסלול מסוים.

 

מסלול ישיר לדוקטורט

למסלול זה יכולים להתקבל תלמידים לאחר סיום לימודי תואר ראשון B.Sc. בהצטיינות. כמו כן, תלמידים שסיימו את חובות השמיעה של השנה הראשונה בלימודי התואר השני בביולוגיה אבולוציונית וסביבתית בהצטיינות (ציון ממוצע של 94 לפחות בקורסים בהיקף של 14 שש"ס לפחות), ונושא המחקר שלהם מוגדר ואושר על ידי מנחה/י העבודה, יכולים להגיש מועמדות לעבור למסלול הישיר לדוקטורט. ועדת הדוקטורט תדון בבקשות אלה ותאשר את קבלת התלמידים המתאימים למסלול. בכל מקרה, על התלמידים, בין אם סיימו תואר ראשון והתחילו את המסלול הישיר ובין אם השלימו שנה אחת בלימודי התואר השני, להשלים קורסים בציון מספרי ברמת תואר שני בחוג לביולוגיה אבולוציונית סביבתית M.Sc. בהיקף של 28 שש"ס לפחות. משך הזמן המוקצה לדוקטורט במסלול הישיר הוא 5 שנים לתלמידים שהתחילו את המסלול לאחר סיום התואר הראשון, או 4 שנים לתלמידים שהתחילו את הדוקטורט הישיר לאחר השנה הראשונה של התואר השני.

 

חברי ועדת הדוקטורט החוגית:

יו"ר הועדה: ד"ר ניר ספיר nirs@sci.haifa.ac.il

ראש החוג פרופ' שגיא שניר ssagi@research.haifa.ac.il

פרופ' תמר קיסר tkeasar@gmail.com

ד"ר עדי לבנת adi.livnat@gmail.com

 

נושאים מנהלתיים

כל פנייה של סטודנט לרשות ללימודים מתקדמים או לוועדת דוקטורט החוגית לשם טיפול בנושאים מנהלתיים תעשה באמצעות המנחה (כאשר ישנם מספר מנחים הפנייה תעשה באמצעות חבר סגל החוג ולא  על ידי מנחה חיצוני). מזכירת החוג תעביר את הפנייה הרלוונטית לוועדת הדוקטורט של החוג ואם יש צורך בכך, גם לרשות ללימודים מתקדמים.

 

טפסים

טופס הצהרה בנוגע לאופייה של עבודת הדוקטורט
בקשת הארכת לימודים
דו"ח התקדמות שנתי
הגשת הצעת מחקר לדוקטורט
אישור הצעת מחקר לדוקטורט
הגשת עבודת דוקטור במתכונת של אסופת פרקים
הנחיות כתיבת עבודת דוקטורט
הנחיות כתיבה – עבודת דוקטור במתכונת של אסופת פרקים

 

סגירת תפריט