תואר שלישי – תקנות ועדה מלווה

 1. לאחר הגשת הצעת המחקר, לכל סטודנט תמונה ועדה מלווה על פי תקנות הרשות ללימודים מתקדמים של אוניברסיטת חיפה.
 2. הסטודנטים אחראים לתאום הפגישות עם הוועדה המלווה לאורך הדוקטורט, בפיקוח מזכירות החוג.
 3. מינוי חברי הוועדה המלווה

באחריות המנחה להרכיב את הוועדה המלווה לפני הגשת הצעת המחקר. הוועדה המלווה חיונית לתכנית המחקר של הסטודנט, לכן ישנה חשיבות עליונה לאיתור חברים בעלי מומחיות הרלוונטית למחקר זה. המנחה (ראש הוועדה המלווה) ישלח לוועדת הדוקטורט החוגית רשימה (מסודרת לפי סדר עדיפות) מוצעת לחברי הוועדה. הוועדה החוגית תחליט האם לאשר את הרשימה. בהתאם להחלטת ואישור הרשות ללימודים מתקדמים, המנחה יפנה לחברים ברשימה, ויקבל אישור השתתפות לפחות משניים מהם (מבלי לכלול את המנחה/ים). הרשות ללימודים מתקדמים תיודע על ההרכב הסופי של הוועדה, והיא תמנה הרכב זה באופן רשמי, בעזרת כתב מינוי.

הוועדה המלווה תורכב לפחות משלושה חברים:

 1. יו"ר הוועדה – המנחה שהסכים להנחות את הסטודנט. המנחה יהיה חבר סגל באוניברסיטת חיפה, בעל מינוי רגיל במסלול א', בדרגת מרצה בכיר ומעלה, בהיקף משרה של 50% לפחות בחוג בו הסטודנט רשום. הוועדה החוגית יכולה, במקרים מיוחדים, ובאישור הדיקן ללימודים מתקדמים, לאשר מינוי של חבר סגל שפרש לגימלאות כמנחה יחיד.
 2. חבר סגל המורשה להנחות סטודנטים למחקר, מבין חברי הסגל של אוניברסיטת חיפה, הנחשב מומחה בתחום המחקר של תזה זו או קרוב לתחום זה, ושאינו חבר בחוג ממנו בא הסטודנט או המנחה שלו.
 3. חבר סגל המורשה להנחות סטודנטים למחקר, הנחשב מומחה בתחום המחקר של תזה זו או קרוב לתחום זה, ואינו מאוניברסיטת חיפה.

פעילות הוועדה המלווה

הוועדה המלווה תתכנס לשלוש פגישות (בסוף השנה הראשונה והשלישית ואחרי הגשת התזה).

פגישה ראשונה:

 1. הסטודנט יגיש את הצעת המחקר (חתומה על ידי המנחה) בסוף השנה הראשונה לתואר, לפי ההנחיות המפורסמות באתר החוג. אחרי שהוועדה החוגית מאשרת את חברי הוועדה המלווה, הצעת המחקר תישלח אליהם להערכה.
 2. הסטודנט יציג את הצעת המחקר לוועדה המלווה, לא יאוחר מחודשיים מזמן שליחתה. המצגת תכיל את הרקע למחקר, את מטרותיו, תוצאות ראשוניות וטבלה המכילה את לוח הזמנים של המחקר.
 3. יתכן והוועדה המלווה תציע שינויים ושיפורים להצעה. שינויים אלו ישולבו בהצעה ע"י הסטודנט והמנחה.
 4. הוועדה המלווה תאשר תכנית הלימודים של הסטודנט ותציע קורסים אם יש צורך.
 5. הוועדה המלווה תחליט האם לאשר את הצעת המחקר. אם ההצעה אושרה, חברי הוועדה יגישו את מסקנותיהם לאישור הוועדה החוגית. אם ההצעה נדחתה, הסטודנט ידרש לתקן את ההצעה ולהגישה מחדש לוועדה המלווה. במידת הצורך, הוועדה תתכנס בשניתלדון באישור השינויים. הוועדה המלווה תסכם את המלצותיה בדו"ח קצר (סיכום פגישת ועדה מלווה #1), חתום ע"י הסטודנט וחברי הוועדה. אחרי תיקון ההצעה, הוועדה המלווה תשלח את הדו"ח לוועדה החוגית יחד עם הצעת המחקר המתוקנת ומכתב המפרט את התיקונים שבוצעו בהצעה. הוועדה החוגית תאשר את הדו"ח, ותשלח אותו לרשות ללימודים מתקדמים. המלצה חיובית ע"י הוועדה המלווה, יחד עם אישור הוועדה החוגית, ישנו את מעמד הסטודנט משלב א' לשלב ב'.

פגישה שניה:

 1. שנה וחצי (מקסימום שנתיים) לאחר אישור הצעת המחקר, הסטודנט יגיש דו"ח של 3-5 עמודים המתאר את התקדמותו.
 2. לא יאוחר מחודשיים לאחר הגשת הדו"ח, הוועדה המלווה תחליט (לבקשת המנחה) האם להתכנס ולדון בדו"ח. הוועדה המלווה תסכם את דיונה (סיכום פגישת ועדה מלווה #2) ותשלח סיכום זה לוועדה החוגית. הסיכום יוגש גם אם הוועדה החליטה שהדו"ח היה מספק ולא דרש את התכנסות הוועדה.

פגישה שלישית:

 1. שישה חודשים לפני תאריך הגשת התזה, הסטודנט יגיש דו"ח של 3-5 עמודים.
 2. לא יאוחר מחודשיים לאחר הגשת הדו"ח, הוועדה המלווה תתכנס יחד עם הסטודנט, לדון באישור הגשת התזה. במהלך הפגישה, הסטודנט יציג את תוצאות המחקר ומסקנותיו ואפשרויות פרסום המאמר (אם עדיין לא פורסם). הוועדה המלווה תסכם את דיונה (סיכום פגישת ועדה מלווה #3) ותשלח סיכום זה לוועדה החוגית.

הערכת התזה

 1. חברי הוועדה המלווה, יחד עם סוקר חיצוני נוסף (מחוץ לאוניברסיטת חיפה,בדרגת מרצה בכיר ומעלה), יעריכו את התזה. המנחה יספק רשימה של שישה סוקרים חיצוניים אפשריים (לפי סדר עדיפות) דרך טופס חוגי.
 2. דו"ח הערכת התזה יוגש לוועדה החוגית, אשר תחליט האם לאשר את עבודת הדוקטורט עם או בלי תיקונים.
 3. הסטודנט יכול לבקש עזרה מהוועדה המלווה בכל שלב בכל מה שקשור למחקר שלו, בידיעת או ללא ידיעת המנחה.